سایت همسریابی موقت هلو


شرایط ثبت نام در سایت همسریابی هلو چیست؟

سوار ماشین شدیم و به طرف خونه ی ثبت نام در سایت همسریابی هلو حرکت کردیم. چند روزی میشه از اومدن پنل کاربری سایت همسریابی هلو میگذره.

شرایط ثبت نام در سایت همسریابی هلو چیست؟ - همسریابی هلو


ثبت نام در سایت همسریابی هلو

تا به خودم اومدم دیدم از کانال همسریابی هلو فقط رد لاستیکاش باقی مونده

تا اومدم حرفی بزنم لبامو بهم دوخت..... زمان ومکان از دستم در رفته بود..... تا به خودم اومدم دیدم از کانال همسریابی هلو فقط رد لاستیکاش باقی مونده... چه اتفاقی افتاد.... واسه بار دوم اهورا منو بوسید....  چرا موقعی که قصد دارم فراموشش کنم اینکارو کرد....این یعنی حس من یه طرفه نیست.... مانتوی کالباسی رنگمو پوشیدم با مقنعه وکفش ورنی کیف وگوشیمم برداشتم.... سوییچ فراری رو برداشتم از خونه زدم بیرون..... امروز ثبت نام در سایت همسریابی هلو از فرانسه برمیگشت.... دست گل بزرگی گرفتمو به استقبالش به فرودگاه رفتم..... چنددقیقه ای منتظر موندم تا اینکه هواپیماشون نشست.... منتظرش موندم..... با دیدنش تو اون کت وشلوار مشکی خوش دوخت لبخندی. زدمو به طرفش رفتم......

سلام اقا ارسام ارسام؛ سلام خانومی خودم دلم برات تنگ شده بود من بیشتر دست گلو به طرفش گرفتم و گفتم تقدیم به شما پنل کاربری سایت همسریابی هلو خودت گل بودی احتیاجی به گل نبود عزیزم قابلتو نداره.... با ثبت نام سایت همسریابی هلو از فرودگاه خارج شدیم که اهورا ومهندس رابعی سر رسیدن.... مهندس رابعی ارسامو تو بغل کشید بعدشم اهورا...... سوار ماشین شدیم و به طرف خونه ی ثبت نام در سایت همسریابی هلو حرکت کردیم.... چند روزی میشه از اومدن پنل کاربری سایت همسریابی هلو میگذره. بعد از اون شب رابطمو با کانال همسریابی هلو محدود تر کردم صبحام خودم میرم شرکت... امروز زودتر عضویت در همسریابی موقت هلو رسیده بودم شرکت.....

با ورود کانال همسریابی هلو به اتاقم از سر جام بلند شدم

تعداد دخترهایی که برای خرید دارو میومدن زیاد تر شده بود..... من هرروز بیشتر نگران میشدم کاش فرد اصلی هرچه زودتر پیدا بشه و این ماموریت تموم بشه..... با ورود کانال همسریابی هلو به اتاقم از سر جام بلند شدم... بله بفرمایید؟ اهورا؛ باید یه سر بریم شرکت ثبت نام سایت همسریابی هلو اونجا واسه چی؟ اهورا؛ یه سری پرونده هست که باید برم بیارم خب خودت برو دیگه چرا من بیام عضویت در همسریابی موقت هلو چون دوست ندارم تو این شرکت تنها باشی مگه من بچه ام اهورا؛ نه بچه نیستی ولی ادمای این شرکت زیاد ادمای درستی نیستن... در هرصورت من نمیام اهورا؛ بلند شو دلارا لج نکن لبخند ملیحی زدمو گفتم نمیام کانال همسریابی هلو به طرفم اومد دستمو گرفت همراه خودش منو برد اصلا جایی واسه اعتراض من نذاشت..... سوار ماشین شدم.... همه کارات با زوره؟ عضویت در همسریابی موقت هلو اره مدلم همینطوریه ولی من این مدلو دوست ندارم عضویت در همسریابی موقت هلو خب باشه بخاطر شما عوضش میکنم کار خوبی میکنی...

تا شرکت ثبت نام سایت همسریابی هلو دیگه چیزی نگفتیم

تا شرکت ثبت نام سایت همسریابی هلو دیگه چیزی نگفتیم.... وقتی رسیدیم از ماشین پیاده شدم وارد شرکت شدم با دیدن همسریابی هلو تو شرکت جا خوردم به طرفش رفتم.... تو اینجا چیکار میکنی؟ نفس؛ چندروزی به عنوان منشی مشغول به کارم منشی؟ نفس؛ اره اقا پنل کاربری سایت همسریابی هلو بهم لطف کرد گفت بیام اینجا کار کنم..... اهان صیغه یابی هلو کجاس حالا؟ نفس؛ رفت شرکت پروانه اهان دوست نداشتم همسریابی هلو وارد این ماجرا بشه.... باید کاری میکردم که همسریابی هلو از شرکت بره بیرون..... اهورا بهم گفت دنبال پرونده بگردم تو اتاق ثبت نام در سایت همسریابی هلو حالا که نیستش.... خواستم درو باز کنم که نفس گفت؛ همسریابی موقت هلو کجا دلارا؟

کار دارم نفس؛ شرمنده بدون اجازه مهندس نمیتونی وارد اتاقش بشی من نامزد جناب مهندسم پس مشکلی نداره نفس؛ بازم نمیشه باید صبر کنید تا باهاشون تماس بگیرم چی میگی نفس من واسه ورود به اتاق ثبت نام سایت همسریابی هلو نیازی به اجازه گرفتن ندارم همسریابی موقت هلو مهندس گفته در نبود من کسی نباید وارد اتاقم بشه.... دیگه داشت اون روی سگ منو بالا میورد..... گوشیمو از تو کیفم دراوردم با صیغه یابی هلو تماس گرفتم بعد از چندتا بوق تماس وصل شد.... ارسام این نفس چی میگه؟ پنل کاربری سایت همسریابی هلو سلام چی میگه؟ میگه حق ندارم وارد اتاقت بشم من پرونده ی شرکت اریامهرو میخوام ارسام؛ گوشیو بزار رو اسپیکر گذاشتم ارسام؛ نفس خانوم از این به بعد هیچکس حق وارد شدن به اتاقمو نداره جز خانومم نفس؛ چشم جناب مهندس صیغه یابی هلو حل شد؟ بله. با اخم به همسریابی موقت هلو نگاه کردم و وارد اتاق ثبت نام در سایت همسریابی هلو شدم.... پرونده باید تو کمد میزش باشه....

مطالب مشابه


آخرین مطالب